Ministering to Children in Ukraine

РОЗКЛАД СЕМІНАРІВ
8-9 жовтня 2021
(п’ятниця та субота)

Номер семінару відповідає номеру класу, в якому він буде проходити

 КЛАС                                                                          9.30-10.30

1. "Як послужити дитині, якiй "погано" – "Дiтяча Мiсiя" ГО
   
"How to serve a child who feels "not well" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Поведінка дитини викликає у вас тривогу, а, можливо, навіть обурення? Що сталося з дитиною? Що може бути причиною такої поведінки і що важливо знати, щоб допомогти дитині в цей непростий період її життя? Пропонуємо вам розібратися під час нашої зустрічі.

Your child's behavior changed. You are anxious or even outraged. What's going on?   What are the possible causes for such behavior and what is important to know in order to help the child in this difficult period of his/her life? We hope to find the answers during our meeting.

2. "Християнські настільні ігри у Недільній школі, таборі та вдома" – "Біблія в іграх"
   
"Christian table games in Sunday school, camp and at home" – Bible in Games
Коротка анотація теми:
Поговоримо про користь християнських настільних ігор для вивчення Біблії та проповіді Євангелія.

We will talk about benefits of Christian table games for learning Bible and preaching the Gospel.

3. "Як в підлітковому служінні не прийти в нікуди. Криза в служінні та як її подолати і залишитись ефективними та посвяченими служителями" – "Молодь для Христа" ГО
   
"How in teenage ministry not to go nowhere. The crisis in ministry and how to overcome it and remain effective and dedicated ministers" – Youth for Christ
Коротка анотація теми: 
В середньому служителі зіштовхуються з вигоранням, крахом служіння та іншим 7 разів за 10 років. Як не зламатися? Що є важливим? Як вибратися із кризи, якщо ти вже там?

On average, ministers face burnout, service failure, and more 7 times in 10 years. How not to break? What is important? How to get out of the crisis if you are already there?

КЛАС                                                                         10.45-11.45

1. "Хто вони – покоління Z та як їм допомогти?" Частина 1 – ТЄД
    "Who are they - Generation Z and how can we help them?" Part 1 – CEF
Коротка анотація теми
: 
Х
то вони – покоління Z? Особливості цього покоління. Проблеми, з якими зіштовхнулося покоління Z. Біблійна позиція. Практична допомога поколінню Z.

Who are they - Generation Z? Features of this generation. Problems faced by Generation Z. Biblical position. Practical help to generation Z.

2. "Інсайти вчителя недільної школи" Частина 1 – "Служіння поколінням" БФ
    "Insights of a Sunday school teacher" Part 1 – Every Generation Ministries
Коротка анотація теми: 
Н
едільна школа – це лише школа чи щось більше? Це ми з’ясуємо завдяки маленьким відкриттям вчителів недільних шкіл для великих змін дітей, яким служимо.

На семінарі ми будемо говорити про:
- Модель викладання – звичка чи виклик;
- Чому деяка інформація засвоюється краще;
- Нова роль вчителя недільної школи;
- Як змінились діти і що з цим робити;
- Спільна мова з батьками – чи можливо;
- Корисності для недільних уроків.

Is Sunday School a regular school or something more? We are going to find out this from small discoveries of Sunday School teachers for great changes of the children we are ministering to.
At the seminar we will be talking:
- Model of teaching – habit or calling
- Why some information is better digested
- New role of Sunday School teacher
- How the children changed and what to do with them
- Communication with parents – is it possible?
- Helpful ideas for lessons at Sunday School.

3. "Як приводити дітей та підлітків до церкви. Євангеліє в доступній формі для різного віку" – "Молодь для Христа" ГО
   
"How to bring children and teenagers to church. The gospel in an accessible form for different ages" – Youth for Christ
Коротка анотація теми
: 
Н
едостатньо просто запросити дітей та підлітків в церкву, щоб вони прийшли. Не працюють навіть яскраві свята і табори. Так багато їх на заходах, так мало в церкві... Як побудувати служіння, на яке вони захочуть прийти? Особливості служіння дітям та підліткам на нашому семінарі.

It is not enough to just invite children and teenagers to come to church. Even bright holidays and camps do not work. There are so many of them at events, so few in the church... How to build a ministry that they want to come to? Features of service to children and teenagers at our seminar.

КЛАС                                                                          12.00-13.00

1. "Хто вони – покоління Z та як їм допомогти?" Частина 2 – ТЄД
    "Who are they - Generation Z and how can we help them?" Part 2 – CEF

2. "Інсайти вчителя недільної школи" Частина 2  – "Служіння поколінням" БФ
    "Insights of a Sunday school teacher" Part 2 – Every Generation Ministries

3. "Діти та місіонерство: поради служителю" – "Дитяча Місія" ГО
   
"Children and Missions: Best Practicies for Children's Worker" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Як допомогти дітям побачити світ навколо себе та навчити їх приймати участь у Великому Дорученні Христа.

How to help children broaden their world and teach them be active in Great Comission of Christ.

КЛАС                                                                          14.00-15.00

1. "Мистецтво спілкування. Як говорити з підлітком на його мові?" – "Молодь для Христа" ГО
    "The art of connection. How to speak with teenagers in their language?" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Семінар про те, чому підліток чує (або не чує) мудрі поради та яким чином побудувати стосунки так, щоб він почав чути.

A workshop on why a teenager hears (or does not hear) wise advice and how to build relationships so that he begins to hear.

2. "Створення та використання саморобок для ефективного навчання Біблії" Частина 1 – "Абетка Життя" МДБФ
    "Creating and Using Crafts to Effectively Teach the Bible" Part 1 – ABC’s of Life
Коротка анотація теми:
Як зробити саморобки у вашому служінні дуже корисними, щоб навчати дітей Біблії так, щоб вони пам’ятали.

How to make crafts in your ministry be very useful in teaching the Bible to children in ways they will remember.

3. "Проект "WakeUp Deborah" – як зробити, щоб кожна дитина, яка приходить в церкву (НШ, підлітковий клуб, дитячі гуртки), мала молитовних батьків" – "Молодь для Христа" ГО
   
"WakeUp Deborah" – how we can find prayer parents for kids" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Що таке молитовні батьки? Навіщо вони та як їх шукати?

What are "prayer parents"? Why have them and how to find them?

КЛАС                                                                          15.15-16.15

1. "Воркшоп "Вистава за годину" – "Світло на Сході"
    "Workshop "Performance of the Hour'" – Light in the East
Коротка анотація теми:

- Проведення біблійного уроку в незвичному цікавому форматі;

- Підготовка вистави;
- Донесення біблійних думок за допомогою вистави та постановочного процесу;
- Зацікавлення дітей та занурення у матеріал.
Протягом семінару учасники зможуть створити виставу з нуля. Вони самі запропонують ідею та тему і на практиці побачать як з думки, крок за кроком, створити цікаву виставу, максимально розкривши матеріал для дітей.

- Conducting a Bible lesson in an unusually interesting format
- Preparation of the play
- Conveying biblical thoughts through performance and staging
- Children's interest and immersion in the material.
During the seminar, participants will be able to create a play from scratch. They themselves will offer an idea and a topic and in practice will see how to create an interesting play, revealing the material for children as much as possible, step by step.

2. "Створення та використання саморобок для ефективного навчання Біблії" Частина 2 – "Абетка Життя" МДБФ
    "Creating and Using Crafts to Effectively Teach the Bible" Part 2 – ABC’s of Life

3. "Інтернет та глобалізація: вплив на цінності дітей та підлітків" – OneHope
   
"Internet and Globalization: the Influence on the Values of Children and Teenagers" – OneHope
Коротка анотація теми
:
І
нтернет, соціальні мережі та глобалізація формують цінності та світогляд молодого покоління. Ми дізнаємося про морально-духовні цінності і виклики в житті сучасних дітей та підлітків, та як має реагувати церква.

The Internet, social networks and globalization shape the values and worldview of the younger generation. We learn about the moral and spiritual values and challenges in the lives of modern children and adolescents, and how the church should respond.