Ministering to Children in Ukraine

РОЗКЛАД СЕМІНАРІВ
які можливо будуть проведені на виставці в березні 2021 року
(п’ятниця та субота)

Номер семінару відповідає номеру класу, в якому він буде проходити

 КЛАС                                                                          9.30-10.30

1. "5 елементів проведення уроку в недільній школі" – "Служіння поколінням" БФ
    "5 elements of teaching a Sunday School lesson" – Every Generation Ministries

2. "Предметні уроки – що? для чого? як?" Частина 1 – "Абетка Життя" МДБФ
    "Object lessons – what? why? how?" Part 1 – ABC’s of Life
Коротка анотація теми:
Предметні уроки – це цікавий інструмент, щоб швидко захопити увагу дітей і зосередити її на біблійній істині. Радимо відвідати Частину 1 та Частину 2, щоб не втратити можливість отримати БАГАТО прикладів та інформації!

Object lessons are an interesting instrument to quickly catch children’s attention and concentrate it on Bible Truth. Don't skip Part 1 or Part 2 or you will miss MANY examples and information!

3. "Формування місіонерської обізнаності у дітей та підлітків" – Вплив на   світ/SEND International
    "Building missionary awareness in children and teenagers" – Impacting the World/SEND International
Коротка анотація теми:
Цей семінар про те, як допомогти дітям та підліткам краще зрозуміти місії, деякі навички, які вони можуть почати будувати, а також допомогти їм виявити, як Бог їх обдарував.

This seminar is about how to help children and teenagers have a better understanding of missions, some skills they can start building, as well as helping them to discover how God has gifted them.    

КЛАС                                                                         10.45-11.45

1. "Біблія усіма органами чуття" – "Відкрита Біблія"
    "Multisensory Bible" – Open Bible
Коротка анотація теми:
Діти, як і дорослі, навчаються абсолютно по-різному. Хтось навчається чогось просто слухаючи, як дехто щось пояснює, але більшості так навчатись складно. Їм потрібно побачити чи спробувати на смак або на дотик, щоб те, чого вони навчились дійсно їм запам'яталось. На семінарі ми розглянемо принципи та практичні ідеї, які допоможуть зробити заняття з дітьми цікавими та пам'ятними для учнів з різними стилями навчання.

 Children, as adults, are learning in absolutely different ways. Someone learns simply through listening to someone’s talking, but for majority of people learning like that is hard. They need to see or taste or touch in order to remember what they have learnt. At the seminar we will look at principles and practical ideas that would help to make lessons more interesting and easy to remember for learners with different learning styles.

2. "Предметні уроки – що? для чого? як?" Частина 2 – "Абетка Життя" МДБФ
    "Object lessons – what? why? how?" Part 2 – ABC’s of Life

3. "Можливості театру в служінні" – "Світло на Сході"
   
"Theater opportunities in ministry" – Light in the East
Коротка анотація теми:
Театр, як засіб євангелізації, театр для церкви, практичні вправи з акторської майстерності.

Theater as a way for gospel outreach, theater for church, practical exercises in acting.

КЛАС                                                                          12.00-13.00

1. "Tабір онлайн – досвід, практика, поради, програма" – "Відкрита Біблія"
    "Camp Online – experience, best practices, tips, program" – Open Bible
Коротка анотація теми:
Через неможливість проводити табори в реальному режимі, більшість перейшли в онлайн режим. Ми – не виняток! З чого почати? Як побудувати програму? Як реалізувати її технічно? Як зберегти елемент спілкування? Як забезпечити цифрову безпеку? Питань було більше, ніж відповідей. Але ми спробували, нам і дітям сподобалося, ми готові поділитися своїм досвідом і практичними ідеями.

With organizing camps in real life becoming impossible, many turned to online mode. We are not an exception! Where to start? How to create a program? How to make it work technically? How to keep the element of communication? How to provide digital protection? We had more questions than answers. But we tried, children liked it and we liked it as well, and we are ready to share our experience and practical ideas.

2. "Діти з аутизмом та іншими потребами розвитку: як розуміти їх та навчати" Частина 1 – Товариство Євангелізації Дітей
    "Children with autism and other developmental disorders. How to understand them and to teach them" Part 1 – CEF
Коротка анотація теми:

Семінар розкриває сучасні методи, що сприяють розумінню та навчанню дітей з порушенням розумового та емоційного розвитку:
     - різниця між порушенням та нормою;
     - особливості
розвитку аутистів та гіперактивних дітей;
     - які
принципи навчання та виховання застосувати, щоб ефективно допомогти таким дітям? Як тип сімейного виховання впливає на розвиток дитини?
     - сприйняття
Біблійних істин: з чого почати?

Seminar discovers modern methods that contribute to understanding and teaching children with mental and emotional disorders:
     -
The difference between disorder and norm;
     -
Developmental features of autistic and hyperactive children;
     -
What educational principles can you apply in order to effectively help those children? How does the family type of education influence child’s development?
     -
Perception of Bible truths: where to start?

3. "Основа істинних змін в житті дитини, підлітка" – "Молодь для Христа" ГО
    "The basis of true changes in the life of a child or teenager" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Семінар про обережність у виборі психологічних методів допомоги дитині. Чи достатньо Писання для того, щоб допомогти дитині з дивіантною поведінкою і не тільки? Які причини, та що стоїть за шкідливими звичками дитини?

Seminar about caution in choosing psychological methods of helping a child. Is the Bible enough to help a child with deviant behavior and other problems? What are the reasons, and what is behind the child's bad habits?

КЛАС                                                                          14.00-15.00

1. "Коли Біблія оживає..." – "Дитяча Місія" ГО
    "When Bible comes to life..." – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Як допомогти дитині відкрити захоплюючий світ Біблії. Що робить біблійну історію живою і зрозумілою, а героїв реальними.

How to help your child discover the fascinating world of the Bible. What makes the Bible story lively and understandable, and the characters real.

2. "Діти з аутизмом та іншими потребами розвитку: як розуміти їх та навчати" Частина 2 – Товариство Євангелізації Дітей
    "Children with autism and other developmental disorders. How to understand them and to teach them" Part 2 – CEF

3. "Настільні ігри у недільному служінні та дитячому клубі" – Ігри для розвитку особистості
    "Table games in Sunday service and children's club" – Games for Personality Development
Коротка анотація теми:
Зробити настільну гру зможе кожен. Алгоритм створення настільної гри. Настільна гра – інструмент для навчання в недільному служінні та клубі.

Everyone can create a table game. Algorithm of creating a table game. Table game as an instrument for teaching in Sunday service and club.

КЛАС                                                                          15.15-16.15

1. "Виховання дитини в сексуальній чистоті" – "Дитяча Місія" ГО
    "Raising a child in sexual purity" – Children's Mission
Коротка анотація теми:
Що потрібно дорослим (батькам, служителям) розуміти про періоди сексуального розвитку дитини? Як поводитись, чому вчити, щоб допомогти дитині у формуванні здорової особистості та попередженні сексуального насильства?

What an adult (parent, children/youth worker) needs to understand about the periods of child’s sexual development? How to behave, what to teach to help the child in building up a healthy personality and avoiding sexual violence?

2. "Розвиток критичного та творчого мислення у підлітків" – Український Центр Християнського Співробітництва
    "Development of critical and creative thinking in adolescents" – Ukrainian Center for Christian Cooperation
Коротка анотація теми:

Як задіяти підлітків у процесі навчання.

How to engage teenagers into learning process.

3. "Духовне батьківство" – "Молодь для Христа" ГО
    "Spiritual fatherhood" – Youth for Christ
Коротка анотація теми:
Семінар змотивує до відповідальності стати духовними (молитовними) батьками для дітей/підлітків, та розкриє практичні кроки, як передати їм віру в Живого Бога, з посвятою молитися за них та вести до пізнання Христа.

The seminar motivates to take responsibility to become spiritual (prayer) parents for children / teenagres, and will reveal practical steps on how to pass them the faith in the Living God, with dedication to pray for them and lead to know Christ.